Řádné zasedání RV ČSV

V úvodu jednání jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV. 40 let oslavil Pavel Fér, 60. let Josef Včelák a 75 let Petr Stibor. Josefu Včelákovi bylo též předáno vyznamenání Vzorný včelařský pracovník.

Program měl 22 bodů. Jednání se zúčastnilo 61 členů z 80.

Za členy RV, kteří v tomto orgánu ukončili činnost, tj. Michala Doubka za OO ČSV Praha-východ a Václava Hocha za OO ČSV Příbram, byli kooptováni noví členové za uvedené okresní organizace Jiří Šefl a František Chrobok.

Novým členem Ústřední kontrolní komise byl zvolen v tajné volbě Michal Lysák, předseda ZO Valašské Meziříčí z okresu Vsetín.

Jako každý rok v březnu RV projednalo a schválilo Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2023.
Hospodářský výsledek před zdaněním je 2 483 tis. Kč.
Dále byla schválena změna rozpočtu na rok 2024 z důvodů poklesu členské základny a přiznání dotace NNO ve výši 1 965 tis. Kč.
Dále byla schválena Zpráva o plnění hlavních směrů činností schválených XI. sjezdem ČSV za r. 2023.
Členové RV byli seznámeni se stavem prací a profinancovaných finančních prostředků na přípravné činnosti rekonstrukce budov Křemencova. Na dokončení přípravných prací rekonstrukce byly uvolněny 4 mil. Kč.

Členský příspěvek na r. 2025 se nemění.
Došlo jen k přerozdělení členského příspěvku na včelstvo ve výši 4 Kč tak, že se snižuje příděl do svépomocného fondu o 50 hal. na 2,50 Kč a do chovatelského fondu o 50 hal., tj. na 0,50 Kč. Naopak do nově zřízeného fondu osvěty a propagace se z členského příspěvku na včelstvo přiděluje 1 Kč.
V důsledku snížení dotace 1.D pro r. 2024 o 10 mil. oproti r. 2023, tj. na 37 mil. Kč se snižuje též částka na administraci dotace z loňských 2 350 tis. Kč na letošních 1 850 tis. Kč (5% z dotace). Z tohoto důvodu RV ČSV ponechává tak jako v roce minulém částku na administraci dotace na sekretariátu.
Současně rozhodl mimořádně přerozdělit členský příspěvek na člena pro rok 2024 tak, že ZO obdrží 20 Kč na člena.
V rámci revize směrnic byla schválena změna Směrnice ČSV o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními jednotkami ČSV pro nevčelařskou veřejnost, změnu Statutu Chovatelského fondu ČSV, změnu Směrnice o členských příspěvcích ČSV a změnu Šlechtitelského programu ČSV jakožto uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské.
Byl zřízen nový Osvětový a propagační fond ČSV a schválen jeho statut.
Prezentaci o činnosti SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky měl jako vždy přichystánu ředitel společnosti Josef Lojda.

Závěrečné Usnesení březnového zasedání RV 2022 naleznete https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-23-3-24.pdf

Mgr. Jarmila Machová